A. Strona internetowa

I. Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem elektronicznym  www.hotelkasztel.pl zwanego dalej „Serwisem” stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (dalej „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu („ADO”) jest F.H.U.„INTERBIZ” Jarosław Bizoń ul. św Marka 6, 32-700 Bochnia.
 3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 4. Serwis internetowy ma charakter informacyjny. F.H.U.„INTERBIZ” Jarosław Bizoń dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne.
 5. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 6. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić korzystania z Serwisu.
 8.  

II. Cel zbierania danych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także umożliwienie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.

III. Prawo dostępu

1.W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Użytkownikom prawa do 

 1. uzyskania dostępu do swoich danych
 2. żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe
 3. żądania uzupełnienia swoich danych osobowych
 4. żądania usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem odmowy usunięcia w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego, któremu podlegamy)
 5. żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach
 6. żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. żądania przenoszenia danych
 8. żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie 
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane Użytkowników nie będą profilowane w rozumieniu RODO, z zastrzeżeniem pkt. VII poniżej.

VII. Mechanizm cookies

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, są one zapisywane podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika. Cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi poprawną prezentację danych zawartych w serwisie. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. Administrator nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika.
 2. Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari:  http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

VIII. Odpowiedzialność

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.
 

IX. Kontakt z Administratorem danych

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w F.H.U. „INTERBIZ” Jarosław Bizoń pod adresem e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I niniejszej Polityki.

W przypadku pytań odnośnie serwisu www.hotelkasztel.pl prosimy o kontakt pod adresem: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

X. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
 

B. Monitoring wizyjny

 Zgodnie z art. 11 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest F.H.U.„INTERBIZ” Jarosław Bizoń z siedzibą w Bochnia ul. św Marka 6, Sąd Rejonowy w Bochni, Regon: 120561091 NIP: 686 187 72 04

II. Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak pochodzące z monitoringu wizyjnego w celu podwyższenia bezpieczeństwa i ochrony obiektów w sposób uniemożliwiający nam Twoją identyfikację przez okres przechowywania kopii taśm oraz dla celów archiwalnych ustalonymi przepisami prawa.

III. W zawiązku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. uzyskania dostępu do swoich danych
 2. żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe
 3. żądania uzupełnienia swoich danych osobowych
 4. żądania usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem odmowy usunięcia w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego, któremu podlegamy)
 5. żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach
 6. żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. żądania przenoszenia danych
 8. żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie 
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego

Aby wykonać te prawa, musisz się nam ujawnić, tj. dostarczyć nam dodatkowych informacji, które pozwolą Cię zidentyfikować.

 

IV. Odbiorcy danych osobowych:

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.

 

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane Użytkowników nie będą profilowane w rozumieniu RODO.

 

C. Działalność F.H.U.„INTERBIZ” Jarosław Bizoń

Zgodnie z art. 11 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest F.H.U.„INTERBIZ” Jarosław Bizoń z siedzibą w Bochnia ul. św Marka 6, Sąd Rejonowy w Bochni, Regon: 120561091 NIP: 686 187 72 04

II. Cele i podstawy przetwarzania danych

 1. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. prowadzenie korespondencji służbowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. obsługa składanych zapytań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 4. rezerwacja pokoju hotelowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 5. realizacja umowy usługi hotelarskiej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 6. realizacja umowy usługi gastronomicznej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 7. realizacja umowy usługi szkoleniowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 8. realizacja umowy usługi eventowej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 9. marketing usług administratora danych osobowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
 10. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu I restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w hotelu pokojowym - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 11.  

III. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas,

 w którym przepisy prawa nakazują

Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi:

 1. dotyczące prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - przez okres 10 lat;
 2. dotyczące korespondencji służbowej – przez okres 10 lat;
 3. dotyczące składanych zapytań – przez okres do 10 lat;
 4. dotyczące rezerwacji – przez okres do 10 lat od daty dokonania rezerwacji;
 5. dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej - przez okres 10 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
 6. przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej.
 

IV. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich; 
 2. firmy świadczące usługi marketingowe; 
 3. dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych; 
 4. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 6. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.
 7.  

V. W zawiązku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. uzyskania dostępu do swoich danych 
 2. żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe 
 3. żądania uzupełnienia swoich danych osobowych 
 4. żądania usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem odmowy usunięcia w przypadku stwierdzenia obowiązku prawnego, któremu podlegamy) 
 5. żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach 
 6. żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
 7. żądania przenoszenia danych 
 8. żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie 
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego

Aby wykonać te prawa, musisz się nam ujawnić, tj. dostarczyć nam dodatkowych informacji, które pozwolą Cię zidentyfikować.

 

VI. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować

 1. niemożnością prowadzenia korespondencji;
 2. niemożnością spotkania i prowadzenia rozmów;
 3. odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
 4. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;
 5. niemożnością realizacji pozostałych celów, o których mowa w pkt C, ust. III.
 6.  

VII. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane Użytkowników nie będą profilowane w rozumieniu RODO.

Data: 25.05.2018 r.

Hotel Kasztel Lokalizacja

Адресс

ул. Бжеска 51
32-765 Жезава
Великопольский област
Польша

Телефон: +48 609 345 545

Guest Review Awards 2018 Booking Hotel Kasztel