WARUNKI REZERWACJI I ANULACJI

Ogólne warunki rezerwacji i anulacji pokoi hotelowych oraz pozostałych usług hotelowych i gastronomicznych w Hotelu Kasztel, ul. Brzeska 51, 32-765 Rzezawa.


I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

1. Rezerwacji można dokonać poprzez:

a) telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji

b) wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej (e-mail) lub listem.

2. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Hotel prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail lub adres pocztowy dokument będący potwierdzeniem rezerwacji.

3. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Hotel rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 40% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.

4. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto Hotelu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej.

5. Zadatek winien być wpłacony w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację.

6. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.

7. Dane dot konta bankowego:

F.H.U. INTERBIZ Jarosław Bizoń

ul. Św. Marka 6, 32-700 Bochnia

Konto: Bank PKO BP 56 1020 4984 0000 4802 0066 9994

8. Pozostała kwota płatna w hotelu przy zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

1. Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Hotel hotel zwraca:

a) 70% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.

b) 50% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed planowanym przyjazdem.

c) Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu.

2. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

3. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej.

4. W przypadku skrócenia pobytu w Hotelu, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

5. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.

 

Hotel Kasztel Lokalizacja